Persondatapolitik

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Dansk HøreCenter ApS, CVR: 10145015, Nørregade 71, 5000 Odense C (“Dansk HøreCenter”), behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

Indsamling, behandling og opbevaring mv. af visse personoplysninger kan være lovpligtig, såsom håndtering af dine helbredsoplysninger ifølge sundhedsloven, mens du i andre sammenhænge (eksempelvis til brug for fremsendelse af markedsføringstiltag) kan vælge, hvilke oplysninger du afgiver til Dansk HøreCenter, og hvordan disse anvendes.

Indsamling af oplysninger om dig

Dansk HøreCenter kan indsamle oplysninger om dig på forskellige måder, herunder ved at:

 • Du bestiller tid til en høretest via vores hjemmeside. Se håndtering af dine data på hjemmesiden her
 • Du henvender dig til en af vores afdelinger og bliver oprettet som kunde med henblik på at få
 • foretaget en høretest og/eller købe vores produkter eller ydelser;
 • Du indgår en betalingsaftale med Dansk HøreCenter;
 • Du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller øvrig markedsføring, fx ved deltagelse i konkrete
 • konkurrencer eller kampagner, herunder via sociale medier, såsom Facebook; eller
 • Dansk HøreCenter sammenkører oplysninger om dig via Dansk HøreCenters interne systemer,
 • Dansk HøreCenters hjemmeside og/eller sociale medier, såsom Facebook.

I forbindelse hermed kan vi blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

 • Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, CPR-nummer);
 • Helbredsoplysninger (oplysninger om din hørelse, samt oplysninger, der er relevante i forbindelse med behandling af et evt. høretab)
 • Dine tilskudsmuligheder (herunder om du har helbredskort eller er medlem af Sygeforsikringen danmark) og økonomiske forhold
 • Din købshistorik
 • Dine henvendelser, svar på spørgsmål og anden kommunikation med Dansk HøreCenter

Formål med behandling af dine personoplysninger

Dansk HøreCenter behandler dine personoplysninger til konkrete og begrænsede forretningsmæssige formål i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om databeskyttelse.

Dine oplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Levering af ydelser til dig;
 • Administration af kundeforholdet;
 • For at kunne yde en bedre service;
 • Rådgivning om din hørelse;
 • Forbedring af Dansk HøreCenters produkter og ydelser;
 • Statistik og analyse;
 • Markedsføring, herunder fremsendelse af nyhedsbreve og målrettede markedsføringstiltag; og
 • Øvrig kommunikation med dig

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Dine personoplysninger kan blandt andet behandles:

 • For at opfylde en aftale med dig;
 • For at overholde en retlig forpligtelse;
 • På baggrund af dit forudgående og udtrykkelige samtykke, hvilket vil være tilfældet i forhold til behandlingen af dine helbredsoplysninger og for brugen af dine oplysninger til markedsføring;
 • For at forfølge legitime interesser, medmindre dine interesser i beskyttelse af personoplysninger går forud for Dansk HøreCenters interesser.

Sådanne legitime interesser kunne f.eks. være forbedring af vores service, produkter eller ydelser, statistik og analyse eller besvarelse af dine henvendelser.

Helbredsoplysninger betragtes som følsomme oplysninger, og Dansk HøreCenter begrænser behandlingen af sådanne særlige kategorier af oplysninger, så behandlingen alene finder sted, når det er nødvendigt i forhold til formålet.

Dine helbredsoplysninger kan blandt andet behandles, hvis;

 • Du har givet et forudgående, udtrykkeligt samtykke hertil;
 • Behandlingen er nødvendig for, at Dansk HøreCenter kan overholde relevante sundhedsretlige forpligtelser;
 • Dine vitale interesser skal beskyttes i tilfælde, hvor du ikke er i stand til at give samtykke;
 • Oplysningerne tydeligvis er offentliggjort af dig;
 • Dansk HøreCenter skal fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav; eller
 • Behandlingen er nødvendig med henblik på medicinsk diagnose, når oplysningerne behandles af en fagperson, der har tavshedspligt (herunder en audiologist).

Modtagere af dine personoplysninger

Visse modtagere behandler personoplysningerne på vegne af Dansk HøreCenter og må derfor alene handle efter dokumenteret instruks fra Dansk HøreCenter. Disse tredjeparter må ikke bruge dine personoplysninger til egne formål.

I det omfang Dansk HøreCenter videregiver dine oplysninger til tredjeparter, som kan bruge oplysningerne til egne formål, vil dette alene finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for databeskyttelse og, hvis det er påkrævet, med forudgående samtykke fra dig.

Dine personoplysninger kan videregives til følgende modtagere:

 • Koncernrelaterede selskaber;
 • Samarbejdspartnere, herunder selskaber, der tilbyder finansiering af Dansk HøreCenters produkter eller inddriver Dansk HøreCenters tilgodehavender;
 • Leverandører af Dansk HøreCenters produkter;
 • Offentlige myndigheder; og
 • Læger, audiologister og andre sundhedspersoner.

Overførsel af dine oplysninger til lande uden for Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde (EØS)

Dine oplysninger vil i visse tilfælde blive overført til koncernrelaterede selskaber, samarbejdspartnere eller leverandører, som er etableret uden for EØS, herunder for eksempel Grønland eller USA. Dansk HøreCenter sikrer, at sådanne overførsler alene sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Det vil sige, at vi sikrer, at der er etableret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau hos modtageren af oplysningerne, eksempelvis ved brug af EU Kommissionens standardkontrakter.

Henvendelser om de relevante aftaler i forbindelse hermed kan rettes til Dansk HøreCenters databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis kontaktoplysninger du kan se nedenfor.

Tidsrum for opbevaring af dine oplysninger

Dansk HøreCenter vil alene opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen af dine personoplysninger. Som udgangspunkt vil de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde journaliseringspligten, blive opbevaret som minimum i 5 år efter den sidste registrering i journalen. Visse oplysninger skal desuden opbevares i overensstemmelse med de gældende regler for opbevaring af bogføringsmateriale og for at imødekomme formueretlige krav, før den lovpligtige forældelsesfrist er udløbet.

Behandling af dine oplysninger til brug for markedsføring

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra Dansk HøreCenter, behandler vi dit navn og dine kontaktoplysninger til dette formål.

Vores målrettede markedsføringstiltag kan være baseret på din købshistorik og dine præferencer eller dine adfærdsdata, som er indsamlet via cookies på vores hjemmeside.

Dine rettigheder

Dansk HøreCenter har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger og at sikre dine rettigheder.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet.

Behandler Dansk HøreCenter dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, herunder samtykke til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke, før du har tilbagekaldt det.

Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis kontaktoplysninger du finder nedenfor. Hvis det konkrete forhold, du klager over, ikke er blevet løst af Dansk HøreCenter, og du ønsker at gå videre med sagen, kan du kontakte Datatilsynet.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Dansk HøreCenter har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte angående alle spørgsmål om Dansk HøreCenter behandling af dine personoplysninger og om udøvelse af dine rettigheder. Kontaktoplysningerne følger nedenfor.

Kontaktoplysninger

Ændringer til denne persondatapolitik

Denne Persondatapolitik vil blive løbende opdateret. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, vil du blive udtrykkeligt informeret herom, f.eks. ved en iøjnefaldende meddelelse på hjemmesiden, og i visse tilfælde vil Dansk HøreCenter bede dig om at acceptere ændringerne 4 uger før, de træder i kraft.